చర్య

Gun Master

Gun Master

దొంగను కాల్చేద్దాం

దొంగను కాల్చేద్దాం

అడకత్తెరలో పోకచెక్క

అడకత్తెరలో పోకచెక్క

స్మాష్ చేసేద్దాం

స్మాష్ చేసేద్దాం

ఇక్కడ...అక్కడ

ఇక్కడ...అక్కడ

షూటర్

షూటర్

ర్యాకెట్ మనిషి

ర్యాకెట్ మనిషి

ఉపగ్రహం గిరికీలు

ఉపగ్రహం గిరికీలు

బాక్సర్

బాక్సర్

యోధానుయోధుడు

యోధానుయోధుడు

Blazing Blades

Blazing Blades

Boulder Blast

Boulder Blast

సముద్రపు దొంగల వేట

సముద్రపు దొంగల వేట

దెబ్బ మీద దెబ్బ

దెబ్బ మీద దెబ్బ

దొంగతనాన్ని ఆపు

దొంగతనాన్ని ఆపు

అంగారకుణ్ని రక్షించండి

అంగారకుణ్ని రక్షించండి

అగ్ని సర్పం

అగ్ని సర్పం

నడిచే శవాలు

నడిచే శవాలు

గ్రహాంతరవాసుల దాడి

గ్రహాంతరవాసుల దాడి

పిచ్చకొట్టుడు

పిచ్చకొట్టుడు

Ninja Speed Runner

Ninja Speed Runner

రెప్ప వేస్తే ప్రమాదం

రెప్ప వేస్తే ప్రమాదం

Hill Top Tanks

Hill Top Tanks

నింజా యాక్షన్

నింజా యాక్షన్

భయంకర లోయ

భయంకర లోయ

దెబ్బకు ఠా దొంగల ముఠా

దెబ్బకు ఠా దొంగల ముఠా

గాలిలో యుద్ధం

గాలిలో యుద్ధం

గుమ్మడి పండు ఢామ్

గుమ్మడి పండు ఢామ్

యుద్ధం

యుద్ధం