சாதனை

குறிபார்த்து சுடு

குறிபார்த்து சுடு

மீன் சண்டை

மீன் சண்டை

கடலில் மஜா

கடலில் மஜா

முடிவற்ற ஏரி

முடிவற்ற ஏரி

வின்வெளி வீரர்களை பிடி

வின்வெளி வீரர்களை பிடி

செவ்வாய்க்கு பயணம்

செவ்வாய்க்கு பயணம்

பூதத்துக்கு மிட்டாய்

பூதத்துக்கு மிட்டாய்

ஸ்வே பே

ஸ்வே பே

ஃபஸ்ட் ஜம்பர்

ஃபஸ்ட் ஜம்பர்

பிடிங்க பாக்கலாம்

பிடிங்க பாக்கலாம்

சுவரைத் தொடாதே

சுவரைத் தொடாதே

Hero Archer

Hero Archer

இரட்டை ஹாப்

இரட்டை ஹாப்

மாயக்கார ரோபார்ட்

மாயக்கார ரோபார்ட்

விண்வெளி பயணம்

விண்வெளி பயணம்

ஸ்டிக்கி கூ

ஸ்டிக்கி கூ

தப்பித்து ஓடு

தப்பித்து ஓடு

வண்ண பந்து ஓட்டம்

வண்ண பந்து ஓட்டம்

கத்தி எரிதல்

கத்தி எரிதல்

Witch Flight

Witch Flight

இடவலம் பார்த்து உருட்டு

இடவலம் பார்த்து உருட்டு

குதிக்கும் ஜிம்போ

குதிக்கும் ஜிம்போ

நைட் ரைடு

நைட் ரைடு

பறப்பது சுலபமல்ல

பறப்பது சுலபமல்ல

குதிக்கும் குரங்கு

குதிக்கும் குரங்கு

பெங்குயின் கழுத்து

பெங்குயின் கழுத்து

ஸ்னாப்பி ஸ்பை

ஸ்னாப்பி ஸ்பை

பறவைகள் கூட்டம்

பறவைகள் கூட்டம்

புல்லட் ராஜா

புல்லட் ராஜா

ஆழ்கடலில் மோதல்

ஆழ்கடலில் மோதல்

ஓடு கோழி ஓடு

ஓடு கோழி ஓடு

டெர்ரா இன்பிர்மா

டெர்ரா இன்பிர்மா

 நிஞ்ஜா கயிறு

நிஞ்ஜா கயிறு

பகைவனை அழி

பகைவனை அழி

கடல் கொள்ளைக்காரன்

கடல் கொள்ளைக்காரன்

Alfy

Alfy

பாம்பும் & ஏணியும்

பாம்பும் & ஏணியும்