Advertisement
 

ରଣନୀତି

ସ୍ପାଇଡର୍ ସଲିଟାୟର୍

ସ୍ପାଇଡର୍ ସଲିଟାୟର୍

ଆଲଜେରିଆନ୍ ସଲିଟାୟର୍

ଆଲଜେରିଆନ୍ ସଲିଟାୟର୍

Merge The Gems

Merge The Gems

ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା

ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା

Dragon Annihilation

Dragon Annihilation

Solitaire Gold

Solitaire Gold

Merge Mania

Merge Mania

ଜୁନିୟର୍ ଚେସ୍

ଜୁନିୟର୍ ଚେସ୍

Spell Wizard

Spell Wizard

ସାପକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖ

ସାପକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖ

ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍

ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍

ଚେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର

ଚେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର

ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା

ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା

Slide And Divide

Slide And Divide

ଖଟାମିଠା ଟାକୋ

ଖଟାମିଠା ଟାକୋ

ଇଟା ଆସିଲା!

ଇଟା ଆସିଲା!

ଆଜିର ବବି ଦେଓଲ

ଆଜିର ବବି ଦେଓଲ

ଗଢ଼ ସେତୁ ପହଞ୍ଚାଅ ଜିନିଷକୁ

ଗଢ଼ ସେତୁ ପହଞ୍ଚାଅ ଜିନିଷକୁ

ଟ୍ରାଫିକ୍ କମାଣ୍ଡ

ଟ୍ରାଫିକ୍ କମାଣ୍ଡ

Carrom Hero

Carrom Hero

ମୁଦ୍ରା ଲୁଟତରାଜ

ମୁଦ୍ରା ଲୁଟତରାଜ

ନୌସେନାର ରଣନୀତି

ନୌସେନାର ରଣନୀତି

ଶୋଷିଲା ଗଛ

ଶୋଷିଲା ଗଛ

ଛକି-ଶୂନ

ଛକି-ଶୂନ

ZUNO

ZUNO

Shape Smash

Shape Smash

ସାପ ଓ ଶତ୍ରୁ

ସାପ ଓ ଶତ୍ରୁ

ବବଲ୍ ଶୁଟର୍

ବବଲ୍ ଶୁଟର୍

Ludo Dash

Ludo Dash

ଲୁଡ଼ୋ ଆସର

ଲୁଡ଼ୋ ଆସର

କ୍ରେଜି ପିଜ୍ଜା

କ୍ରେଜି ପିଜ୍ଜା

Blackjack 21 Pro

Blackjack 21 Pro

କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ?

କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ?

Minesweeper Classic

Minesweeper Classic

ଜେଲି ଭାଲୁ

ଜେଲି ଭାଲୁ

ବାଟୁଳି ରାଜା

ବାଟୁଳି ରାଜା

ଟିକା କେଉଁଠି?

ଟିକା କେଉଁଠି?

ଡିଆଁ ଡେଇଁ

ଡିଆଁ ଡେଇଁ

ପାଇ ଗାଓ ପୋକର୍

ପାଇ ଗାଓ ପୋକର୍

ଘରର ବତୀ ଜଳାଅ

ଘରର ବତୀ ଜଳାଅ

ସ୍ନାକ୍ ଟାଇମ୍

ସ୍ନାକ୍ ଟାଇମ୍

ଲୋଭୀ ବାମନ

ଲୋଭୀ ବାମନ

ଟାଇନି ଟ୍ରିପର୍

ଟାଇନି ଟ୍ରିପର୍

Kingdom Fight 2.0

Kingdom Fight 2.0

Viking Siege

Viking Siege

Advertisement
Terms of UsePrivacy PolicyAboutJobsPartner With Us